Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy

Laboratorium wykonuje analizy toksykologii powietrza, hałasu, oświetlenia, pyłów przemysłowych, mikroklimatu na terenie jednostek organizacyjnych uczelni, a także innych jednostek zlecających spoza Politechniki Rzeszowskiej.
Nadzór organizacyjny nad Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy sprawuje dziekan Wydziału Chemicznego.

Kierownikiem Laboratorium jest dr Janusz Pusz, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

W Laboratorium zatrudnionych jest ponadto dwóch pracowników na etatach inżynieryjno-technicznych. - mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus i Tomasz Gołąb.

 

 powrót