Studia podyplomowe

KONSTRUKCJA TŁOCZNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

      Edycja I     

    r. ak. 2017/2018

        

I. Organizator studiów

    Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza: Katedra Przeróbki Plastycznej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa).

II. Zakres oferty

   Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce projektowania procesów przeróbki plastycznej blach.

III. Cel studiów

    Podstawowym celem studiów „Konstrukcja tłoczników przemysłowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów oprzyrządowania do przeróbki plastycznej blach, w tym w szczególności poznanie zasad poprawnej konstrukcji tłoczników.
   Celem studiów jest również wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego projektowania tłoczników przemysłowych.

IV. Zakres studiów

 

Studia obejmują wiedzę z zakresu:

punktor

zasad projektowania i odbioru tłoczników,,

punktor

konstrukcji tłoczników i przyrządów do przeróbki plastycznej blach,

punktor

materiałów narzędziowych i wykonawstwa tłoczników,

punktor

projektowania tłoczników z wykorzystaniem programów CAD/CAE,

punktor

materiałów stosowanych w produkcji wytłoczek,

 

V. Plan studiów

 PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: KONSTRUKCJA TŁOCZNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

 

SEMESTR I

L.p.

 

Przedmiot

wykłady

ćwiczenia

1.

 

Materiały na tłoczniki i wytłoczki

5

2.

 

Technologie kształtowania wyrobów z blach

10

3.

E

Założenia projektowe, układy funkcjonalne tłoczników

15

20

4.

E

Podstawy projektowania przyrządów do przeróbki plastycznej

10

10

5.

 

Nowoczesna metrologia warsztatowa

5

6.

 

Systemy CAD w projektowaniu tłoczników

-

25

7.

E

Technologiczność w wytwarzaniu tłoczników

10

5

 

 

Razem:

115

SEMESTR II

8.

 

Normalizacja w budowie tłoczników

5

9.

 

Kalkulacja, próby i odbiór tłoczników

5

10.

 

Techniki przyrostowe w projektowaniu elementów maszyn

5

11.

 

Nowoczesne tłoczniki

5

12.

E

Podstawy projektowania przyrządów do przeróbki plastycznej

10

10

13.

E

Systemy CAE w projektowaniu tłoczników

5

20

14.

 

Systemy jakości w narzędziowniach

5

15.

 E

Technologia obróbki tłoczników

5

15

16.

 

Seminarium końcowe

20

 

 

Razem:

110

 

VI. Rekrutacja

 Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać przesyłając uzupełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa na adres: jus@prz.edu.pl,  a wymagane dokumenty (po zakończeniu rekrutacji tj. 08.09.2017 r.) przesłać na adres sekretariatu studiów, tj.:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Przeróbki Plastycznej
al. Powstańców Warszawy 8, pok. L-137
39-959 Rzeszów

lub osobiście dostarczyć na powyższy adres.

Ostateczny termin składania dokumentów ustalono na 08.09.2017 r.  

KOSZT STUDIÓW: 4800 zł (płatne w II ratach po 2400 zł) w tym 50 zł opłata rekrutacyjna

Cena jest stała w trakcie studiów. W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

TERMINY OPŁAT:    

            - za pierwszy semestr do 20.09.2017 r.

                                   - za drugi semestr do 20.01.2018 r. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

punktor

kopia dowodu osobistego,

punktor

dowód wpłaty,

punktor

dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych,

punktor

podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście)

 

 

VII. Warunki ukończenia studiów

 

punktor

Aktywny udział w zajęciach.

punktor

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (znak E przy przedmiocie w p. III).

punktor

Wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej z zakresu „Konstrukcja tłoczników przemysłowych”.

VIII. Organizacja studiów

Studia podyplomowe rozpoczynają się od października 2017 r. i trwają przez dwa semestry do czerwca 2018 r. Obejmują w sumie 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się z częstotliwością ok. dwa razy w miesiącu, w salach wykładowych oraz laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "L" przy Al. Powstańców Warszawy (6 i 8) oraz bud. "C" przy ulicy Wincentego Pola 2.

UWAGA!

Dojazd, noclegi, wyżywienie na koszt własny

 

IX. Obsługa studiów

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, tel.: 17 865 1538, e-mail: stafel@prz.edu.pl

 Zastępca kierownika studiów:

dr hab. inż. Wiesław Frącz, prof. PRz, tel.: 17 865 1714, e-mail: wf@prz.edu.pl

Sekretariat studiów:

            mgr inż. Justyna Kozdrańska, tel.: 17 865 1505,  e-mail: jus@prz.edu.pl

 

Powrót