Wydział
Matematyki
i Fizyki Stosowanej
   
 
INFORMACJE
Siedziba wydziału
Władze wydziału
Dziekanat
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Katedra Fizyki
Katedra Matematyki
REKRUTACJA
KARTY PRZEDMIOTÓW
INFORMACJE DLA STUDENTÓW
ZESZYTY NAUKOWE
SERWIS STUDENCKI


Strona główna PRz
  Rekrutacja

Nabór na studia w okresie letnim w roku akademickim 2008/2009
na kierunki prowadzone na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

Na studia I stopnia nabór odbywa się tylko na studia stacjonarne na kierunki:
1. Matematyka, specjalność matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska),
2. Matematyka, specjalność zastosowania matematyki w ekonomii,
3. Fizyka techniczna (wybór jednej z dwóch specjalności: informatyczne systemy diagnostyczne, ekologiczne przemiany energii) następuje po drugim semestrze studiów.

Na studia II stopnia nabór odbywa się tylko na kierunek Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), przy czym:
1. Na specjalność matematyka z informatyką – specjalność nauczycielska przyjmowani są tylko absolwenci studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej
2. Na specjalność zastosowania matematyki w ekonomii przyjmowani są absolwenci kierunku Matematyka (dowolna specjalność lub brak specjalności – bez konieczności uzupełniania różnic programowych) albo kierunku Informatyka (uniwersytecka) albo Ekonomia (uniwersytecka) – z ewentualną koniecznością uzupełniania różnic programowych.
Kandydaci na studia mogą mieć ukończone studia licencjacie, inżynierskie albo magisterskie.

W zimie (luty/marzec) będzie nabór na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna, ale ze względu na plan tych studiów (3-semestralne). O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego (fizyka techniczna lub fizyka) lub pokrewnego z profilem studiów (kierunki techniczne) posiadający tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub równorzędny. Absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych w czasie pierwszego roku studiów. 

Planowana liczba przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, kierunek Fizyka techniczna – 90 osób

 

TERMINARZ REKRUTACJI
Studia stacjonarne pierwszego stopnia (rekrutacja podstawowa)


internetowa rejestracja kandydatów

od 19 maja do 18 lipca 2008

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
W Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych

od 18 czerwca do 18 lipca 2008
(pocztą do 14 lipca)

Ogłoszenie list osób przyjętych

22 lipca 2008

Wysyłanie decyzji i zawiadomień kandydatom

do 29 lipca 2008

Składanie potwierdzeń podjęcia studiów

do 22 sierpnia 2008

Składanie odwołań

do 22 sierpnia 2008

Rozpatrywanie odwołań

29 sierpnia 2008

Studia I stopnia – wymagane dokumenty:

 1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
 2. świadectwo:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydany przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z tzw. „nową maturą"),
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydane przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości – oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z tzw. „starą maturą "), (Dopuszcza się możliwość złożenia kopii świadectwa dojrzałości uwierzytelnionej przez notariusza pod warunkiem przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia na Politechnikę Rzeszowską w terminie określonym przez właściwą dla danego kierunku studiów Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.)
  3. absolwenci szkół średnich za granicą – oryginał świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega obowiązkowi nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą Dz. U. Nr 63, póz. 443),
  4. dokument potwierdzający uzyskanie „matury międzynarodowej" – dyplom IB (International Baccalaureat) – uzupełnienie oryginału dyplomu w terminie do 15 września 2008 r.
 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1),
 4. trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR,
 5. zaświadczenie lekarskie,
 6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyjątkiem kierunku alternatywnego określonego przez kandydata w podaniu na studia) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne, niestacjonarne) – 85 zł.

 

 
Politechnika / University of Technology / Ranking Szkół Wyższych