Wydział Zarządzania
 
 


Konferencje i seminaria
 


 Konferencje i seminaria

Obrady plenarne i w sekcjach

Sesja plenarna - część I

10 grudnia 2004 r. (piątek), godzina 1000 - 1200
Przewodniczący: Prof. Kazimierz RAJCHEL
Prof. Kazimierz LEJDA
Prof. Brunon HOŁYST
1. Wojciech DYDEK NADZÓR WOJEWODY, JAKO ZWIERZCHNIKA ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE, NAD PROBLEMATYKĄ RUCHU DROGOWEGO
2. Witold KAPUSTYŃSKI BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM NA TLE BADAŃ ANKIETOWYCH
3. Jerzy TUREK DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
4. Brunon HOŁYST KSZTAŁTOWANIE POSTAW ANTYWIKTYMIZACYJNYCH W RUCHU DROGOWYM
5. Kazimierz LEJDA EKOLOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W ROZWOJU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Sesja plenarna - część II

10 grudnia 2004 r. (piątek), godzina 1230 - 1400
Przewodniczący: Prof. Kazimierz RAJCHEL
Prof. Kazimierz LEJDA
Prof. Brunon HOŁYST
1. Marian TRACZ WPŁYW CZYNNIKÓW DROGOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA DROGACH ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH
2. Piotr MURAWSKI ZADANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA POLSKIEJ POLICJI PO ZJEDNOCZENIU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
3. Jacek ZALEWSKI SPOŁECZNE KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH
4. Andrzej KIEŁTYKA ZASADY KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW CIEKŁYCH
5. Kazimierz RAJCHEL REFLEKSJE NA TEMAT EPIDEMIOLOGII WYPADKÓW W POLSCE

Sesja panelowa - sekcja II
PROBLEMY WYPADKOWOŚCI I RATOWNICTWA DROGOWEGO
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 900 - 1100, Sala A
Przewodniczący: Prof. Marian TRACZ
Dr Marta POMYKAŁA
1. Dariusz BIEL
    Roman FLOREK
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYMBEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - WSPÓLNA SPRAWA
2. Jadwiga BĄK NIEKTÓRE CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
3. Andrzej GAZDA ZASTOSOWANIE WYKRESU ISHIKAWY DO BADANIA PRZYCZYN WYPADKÓW DROGOWYCH
4. Dorota KAMUDA NIETRZEŹWOŚĆ I STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU KIEROWCÓW JAKO PRZYCZYNA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
5. Stanisław KMIEĆ KULTURA KOMUNIKACYJNA A PROBLEMATYKA WYPADKOWOŚCI NA POLSKICH DROGACH
6. Stanisław LIPSKI CZY WYPADKI DROGOWE SĄ NIEUCHRONNE?
7. Małgorzata MROZIK ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W TRANSPORCIE DROGOWYM
8. Stanisław WIECZOREK ZALEŻNOŚCI PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE W SYTUACJACH DROGOWYCH

Sesja panelowa - sekcja III
ASPEKTY TECHNICZNE W RUCHU DROGOWYM
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 900 - 1100, Sala B
Przewodniczący: Prof. Kazimierz LEJDA
Dr Paweł WOŚ
1. Artur JAWORSKI BEZPIECZEŃSTWO GAZOWYCH INSTALACJI ZASILAJĄCYCH W SAMOCHODACH
2. Hubert KUSZEWSKI WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
3. Mirosław ŚMIESZEK PROCES ROZPĘDZANIA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO POJAZDU
4. Edyta ZIELIŃSKA PALIWA ALTERNATYWNE STOSOWANE W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
5. Ruben AKOPJAN
    Дeниc MACTИKAШ
OПTИMIЗAЦIЯ ABTOBATИЗOBAНOГ OБЛIKУ TPAНCПOPTHOГO ПOTOKУЗ ДИФEPEHЦIЮBAHЯM ДЛЯ TPAHCПOPTHИX KOPИДOPIB УKPAIH
6. Piotr CIĘPKA
    Adam REZA
    Jakub ZĘBALA
WPŁYW WŁASNOŚCI OPON BIEŻNIKOWANYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Sesja panelowa - sekcja I
ASPEKTY PRAWNE W RUCHU DROGOWYM
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 1130 - 1400, Sala A
Przewodniczący: Prof. Kazimierz RAJCHEL
Dr Stanisław KMIEĆ
1. Marian LIWO WPŁYW PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY, NA BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
2. Jacek LIPSKI ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE - ASPEKTY PRAWNE
3. Grzegorz DYŚ ROLA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA PRZESTRZEGANIA DOPUSZCZALNYCH NORM ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU
4. Iwona HAWLICZEK DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA PRZYKŁADZIE RAFINERII JASŁO S.A
5. Andrzej JANDA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE
6. Seweryn KACZMAREK
    Ernest RACZKOWSKI
REGULACJE PRAWNE A BEZPIECZEŃSTWO W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
7. Krzysztof OLEJNIK PRAWIDŁOWOŚĆ UREGULOWAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KIERUJĄCEGO, POJAZDU I DROGI, ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W ASPEKCIE PRZEKAZU WIZUALNEGO
8. Marta POMYKAŁA OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
9. Kazimierz POLIT UWAGI DO USTAWY O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Sesja panelowa - sekcja IV
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 1130 - 1400, Sala B
Przewodniczący: Prof. Leszek WOŹNIAK
Dr Stanisław WIECZOREK
1. Leszek WOŹNIAK
    Marek KUŚNIERZ
EKOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W RUCHU DROGOWYM
2. Grzegorz OSTASZ
    Artur WOŹNY
POLSKA STRATEGIA TRANSPORTOWA W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ
3. Renata PIĘTOWSKA-LASKA POLICENCYJNE KSZTAŁCENIE KIEROWCÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH
4. Adam KOŁODZIEJSKI
    Wojciech KUSTRA
NADZÓR NAD RUCHEM DROGOWYM NAJSKUTECZNIEJSZYM DZIAŁANIEM PREWENCYJNYM
5. Jerzy MARCINKOWSKI KATALOG ZAGROŻEŃ PROCESU PRACY KIEROWCY SAMOCHODU
6. Irena SKOWRON OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJ. PODKARPACKIM W LATACH 2001 - 2003
7. Гeopгий ПPOКУДИН OДИH ИЗ METOДOB ПOBЫШEHИЯ БEЗOПACHOCTИ ДBИЖEHИЯ HA ПEPEКPЁCTКAX
8. Agata INGLOT BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH JAKO WAŻNY ELEMENT SPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU RUCHU DROGOWEGO
9. Adam LASKA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA DROGACH W ASPEKCIE WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Sesja panelowa sekcja II
PROBLEMY WYPADKOWOŚCI I RATOWNICTWA DROGOWEGO
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 1500 - 1600, Sala A
Przewodniczący: Dr Grzegorz OSTASZ
Mgr Andrzej JANDA
1. Leon PROCHOWSKI,
    Katarzyna GIDLEWSKA
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM A MŁODZI KIEROWCY
2. Anna ŻAK
    Karina SZEJA
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
3. C.B. КAPAКЙ,
    Л.И. COПИЛЬHИК
    E.O. PEЙЦEH
METOДЫ ПOBЫШEHИЯ БEЗOПACHOCTИ ДOPOЖHOГO ДBИЖEHИЯ HA MOCTOBЫX ПEPEXOДAX
4. Stanisław WIECZOREK PSYCHOLOGICZNO - ERGONOMICZNA ANALIZA ZACHOWANIA KIEROWCY NA DRODZE

Sesja panelowa - sekcja III
ASPEKTY TECHNICZNE W RUCHU DROGOWYM
11 grudnia 2004 r. (sobota), godzina 1500 - 1600, Sala B
Przewodniczący: Prof. Mirosław ŚMIESZEK
Dr Adam USTRZYCKI
1. Paweł WOŚ
    Adam USTRZYCKI
STEROWANIE PROCESEM ZASILANIA JAKO METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POJAZDÓW NAPĘDZANYCH SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI
2. Jacek MICHALSKI WPŁYW OZNAKOWANIA DROGI I JEJ WIDOCZNOŚCI ORAZ OŚWIETLENIA POJAZDÓW NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
3. Tomasz STAŃCZYK,
    Marek JAŚKIEWICZ
IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I BEZWŁADNOŚCIOWYCH MODELU KIEROWCY DLA SYMULACJI ZDERZEŃ SAMOCHODU
4. Ruben AKOPJAN,
    Kazimierz LEJDA,
    Alexander DUBJANSKY
SPECIFICITY OF SAFE USE OF MOTOR TRANSPORT IN INTERRELATIONS OF ECONOMIC STRUCTURES OF UKRAINE WITH FOREIGN PARTNERS