Wydział Zarządzania
 
 


Konferencje i seminaria
 


 Konferencje i seminaria

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
UNIWERSYTET PAŃSTWOWY
- POLITECHNIKA LWOWSKA
UNIWESYTET TECHNICZNY
W KOSZYCACH

zapraszają na

II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

PRAWNO-EKONOMICZNE I TECHNICZNE
ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM10-11 grudnia 2004 r.
RZESZÓWPATRONAT

Patronat nad konferencją przyjął
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej -Józef OLEKSY


KOMITET HONOROWY

Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Jurij K. Rudavskij - Rektor Uniwersytetu Państwowego - Politechniki Lwowskiej
Juraj Sinay - Rektor Uniwersytetu Technicznego w Koszycach
Ryszard Kalisz - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ryszard Stefański - Zastępca Prokuratora Generalnego
Leszek Szreder - Komendant Główny Policji
Seweryn Kaczmarek - Główny Inspektor Transportu Drogowego
Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki
Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Andrzej Rutyna - Prokurator Apelacyjny w Rzeszowie
Dariusz Biel - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w RzeszowieKOMITET NAUKOWY

prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski, prof. dr hab. Irena Hejduk,
prof. dr hab. Brunon Hołyst, prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, prof. dr hab. Czesław Łepkowski,
prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, insp. mgr Piotr Murawski, prof. dr hab. Jan Pruszyński, prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. dr hab. Stanisław Sagan,
prof. dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. dr hab. Bolesław Stolarski,
prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski, prof. dr hab. inż. Marian Tracz


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wypracowanie opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa
na drogach oraz wskazanie kierunków działań na rzecz poprawy jakości
zarządzania bezpieczeństwem drogowym.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI

 1. ASPEKTY PRAWNE W RUCHU DROGOWYM
 2. PROBLEMY WYPADKOWOŚCI I RATOWNICTWA DROGOWEGO
 3. ASPEKTY TECHNICZNE W RUCHU DROGOWYM
 4. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM
WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 • Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, przesłanie jej na adres sekretariatu Konferencji (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w podanym terminie.
 • Wnoszona opłata konferencyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji, wyżywienia i zakwaterowania uczestników oraz wydanie materiałów konferencyjnych.
 • Koszty podróży uczestników pokrywają jednostki delegujące.
 • Wymogi edytorskie.

TERMINARZ

10.10.2004 - Termin zgłoszenia udziału w konferencji oraz nadesłania streszczenia referatu (tytuł, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim).
20.10.2004 - Termin zakwalifikowania referatu do programu konferencji wraz z pisemnym powiadomieniem zainteresowanego (Komunikat nr 2).
10.11.2004 - Termin nadesłania w pełnym brzmieniu referatu zakwalifikowanego do programu Konferencji oraz wniesienie opłaty uczestnictwa.
30.11.2004 - Termin przesłania programu Konferencji.

WARUNKI WYGŁASZANIA REFERATÓW

Obrady prowadzone będą w formie referatów plenarnych, panelowych oraz komunikatów.
Czas wystąpień będzie limitowany:
 • referaty plenarne - do 30 minut
 • referaty panelowe - do 15 minut
 • komunikat - do 5 minut
KOMITET ORGANIZACYJNY

Hieronim Woźniakowski - Naczelnik Wydziału Analiz i Obsługi Departamentu Kontroli MSWiA,
Mariusz Wasiak - Naczelnik Wydziału Koordynacji Służby Prewencyjnej BTZP KGP,
Ryszard Wieczorkowski - Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”,
Stanisław Wieczorek - przewodniczący /Politechnika Rzeszowska/

Mariusz Chudzik, Roman Florek, Andrzej Gazda, Andrzej Gładki, Andrzej Kiełtyka,
Bolesław Kurzępa, Kazimierz Polit, Marta Pomykała