ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
Strona główna
O Projekcie
Galeria
Kontakt
Lokalizacja
Linki


Strona główna PRz
 1. OPIS PROJEKTU

        26 stycznia 2006 roku Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. Modernizacja Laboratorium Obróbki Mechanicznej PRz dla potrzeb CZT-Aeronet" ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz budżetu państwa. Niniejszy projekt ma na celu w szczególności jak najszybsze dostosowanie bazy lokalowej dla instalacji najnowszych maszyn i aparatury za kwotę 25.506.000,00 zł., pozyskiwanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, - Priorytet 1 "Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu" - Działanie 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką". W celu dostosowania Laboratorium Obróbki Mechanicznej dla potrzeb Centrum Zaawansowanych Technologii -Aeronet konieczna była kompleksowa modernizacja powstałego w latach 60-tych budynku, nie spełniającego już norm prawa budowlanego. Dotyczy to m. in. wymiany podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, sufitów, termoizolacji elewacji, a także modernizacji rampy. Ponadto przeprowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej. Nowoczesne laboratorium ma współpracować w realizacji projektów związanych z badaniami materiałów i opracowywaniem nowych technologii z placówkami badawczo-rozwojowymi o podobnym profilu badawczym. Będzie również oferować swoje usługi zainteresowanym przedsiębiorstwom. Poprzez te działania przyniesie korzyści dla regionu podkarpackiego oraz przyczyni się do rozwoju technicznego polskiego przemysłu.2. O LABORATORIUM OBRÓBKI MECHANICZNEJ

        Misją Laboratorium Obróbki Mechanicznej (LOM) Politechniki Rzeszowskiej jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej. Dydaktyczna to głównie zajęcia ze studentami z przedmiotów objętych planem studiów oraz prowadzenie szkoleń z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie m.in. w ramach Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Prowadzenie działalności badawczej oraz usługowej możliwe jest dzięki znakomitemu wyposażeniu. Laboratorium wyposażone jest w 7 nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie, m.in. 5-osiowe centrum obróbkowe HSM uzbrojone w nowoczesne oprzyrządowanie oraz aparaturę pomiarową. Czujniki piezoelektryczne siły, momentu oraz emisji akustycznej, kamera termowizyjna, wyrównoważarka do narzędzi obrotowych, układ pomiaru drgań samowzbudnych obrabiarki to tylko część nowoczesnej aparatury pomiarowo-diagnostycznej umożliwiającej prowadzenie badań procesów obróbki mechanicznej. Dzięki podpisanemu porozumieniu z firmą Sandvik Coromant wszystkie obrabiarki jak również Laboratorium Obróbki Skrawaniem i Narzędzi wyposażone są w nowoczesne narzędzia obróbkowe, co pozwala na zapoznanie studentów i kursantów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi w obróbce skrawaniem.

        W skład Laboratorium Obróbki Mechanicznej wchodzą:

  • Główna hala maszyn, wyposażona w 6 obrabiarek sterowanych numerycznie oraz obrabiarki konwencjonalne, m.in. 5-osiowe centrum frezarskie DMG 80P duoBlock, tokarka sterowana numerycznie NEF600,
  • Laboratorium obróbki skrawaniem i narzędzi, wyposażone w nowoczesne narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant,
  • Laboratorium metrologii i kontroli jakości, wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową Vista firmy Carl Zeiss oraz urządzenie do skanowania powierzchni Talyscan 150,
  • Pracownia komputerowa programowania maszyn CNC, wyposażona w symulatory układów sterowania Heidenhain iTNC 530, Sinumerik oraz Fanuc,
  • Pracownia komputerowa obróbkowych baz danych, wyposażona w program AutoTAS,
  • Laboratorium napędów i sterowania,
  • Laboratorium obróbki ściernej, wyposażone w szlifierkę sterowaną numerycznie,
  • Sala konferencyjna, wyposażona w rzutnik multimedialny.

        Wyposażenie Laboratorium Obróbki Mechanicznej oraz wykwalifikowana kadra umożliwiają prowadzenie działalności dydaktycznej oraz prowadzenie badań dla przemysłu lotniczego na najwyższym, światowym poziomie.3. CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII - AERONET (CZT-AERONET)

        Wśród wielu podmiotów mających wpływ na wzrost gospodarczy znajdują się szkoły wyższe, które mają do odegrania rolę szczególnie istotną. Jest to związane z ich tradycyjnie dwutorową działalnością to jest dydaktyką i pracą naukową, z ich rosnącą rolą w procesie innowacyjności gospodarki, jak również z ich wkładem w rozwój konkurencyjności gospodarczej i spójności społecznej.
        W związku z realizacją projektu lizbońskiego, którego celem strategicznym jest uczynienie z Unii Europejskiej do 2010 r., najbardziej konkurencyjnej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się, opartej na wiedzy gospodarki zdolnej do trwałego rozwoju, podjęto szereg działań i inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i edukacji.
        W Polsce także następuje wyraźny przełom, polegający na dostrzeżeniu potrzeby stworzenia "gospodarki opartej na wiedzy", w której następuje transfer osiągnięć szkół wyższych bezpośrednio do przemysłu. W tym celu uczelnie zmuszone są dokonywać inwestycji, by dostosowywać się do wymagań UE. Dlatego też, w styczniu 2004 r., została podpisana umowa konsorcjum dotycząca zamiaru utworzenia pod egidą Politechniki Rzeszowskiej Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". Umowę tę podpisały Politechniki: Lubelska, Łódzka, Śląska i Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza". W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, konsorcjum zgłoszone pod nazwą "AERONET - Dolina Lotnicza" uzyskało status Centrum Zaawansowanych Technologii.
        W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce po okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych, przemysł lotniczy zaczął się odradzać, w tym głównie w Rzeszowie i w regionie podkarpackim. Filie swych zakładów posiadają tu producenci światowej klasy silników i wyposażenia lotniczego (Pratt & Whitney, Goodrich, General Electric, Aerospace, Fiat Avio, Snecma). Strategiczny inwestor Unitet Technology Corp, swymi działaniami udowodnił, że zamierza w Rzeszowie produkować najwyższej klasy napędy lotnicze. Produkcja takich zespołów wymaga stosowania najnowocześniejszych technologii i materiałów, dotychczas nieznanych w polskim, przestarzałym przemyśle lotniczym. Stąd pojawiają się nowe, nieznane dotychczas problemy, które wymagają kompleksowego i naukowego planowania oraz prowadzenia badań. Determinują one konieczność stosowania najnowocześniejszej aparatury i ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi. Na podstawie planów rozwojowych przedsiębiorstw zgrupowanych w Dolinie Lotniczej, w tym głównie WSK "PZL-Rzeszów" S.A. można założyć, że liczba i stopień trudności zadań badawczych będą znacząco wzrastać.
        Nowoczesne laboratoria badawcze świadczą o skali i stopniu nowoczesności oraz oryginalności opracowań technicznych i technologicznych. W takiego typu laboratoriach powstają patenty i licencje. Działalność taka jednak wymaga znacznie większych nakładów, niż prowadzenie samych badań naukowych, których wyniki podlegają tylko opublikowaniu. Czynnikiem, który może to zmienić będzie zaangażowanie się Uczelni, jej pracowników naukowych we wzrost innowacyjności, poprzez badania naukowe, których efekty będą bezpośrednio wdrażane w przedsiębiorstwach. W w/w ramy wpisuje się projekt Modernizacji Laboratorium Obróbki Mechanicznej CZT-Aeronet Politechniki Rzeszowskiej.