KATEDRA FIZYKI

CHAIR OF PHYSICS

ul. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 85 41 114,
(0-17) 8 651 463
Lidia Wertejuk

Krótki rys historyczny

Katedra Fizyki wchodzi obecnie w skład Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W początkowym okresie istnienia Uczelni był to Zakład Fizyki na Wydziale Ogólnotechnicznym, następnie Zakład Fizyki wchodzący w skład Wydziału Elektrycznego. W latach 1972-1973 Zakład Fizyki był jednostką organizacyjną Wydziału Budownictwa Lądowego i Komunalnego. Zakładem kierowała wówczas dr Joanna Gibalewicz, a dr Adam Drzymała był Prodziekanem Wydziału. W momencie powstawania Instytutów powstał Instytut Matematyki I Fizyki składający się z Zakładu Fizyki i Zakładu Matematyki. Instytut ten był jednostką międzywydziałową. Po dalszej reorganizacji powstała obecna Katedra Fizyki włączona do Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1.04.1991 r). Przez szereg lat Katedrą Fizyki kierował Prof.dr hab. A. Szymański.

Kierownik Katedry Fizyki: dr hab. Adam Drzymała, prof. PRz
pok. 41 bud. K, tel. służb. 8541114, tel dom. 8546868,
e-mail: fajdrzym@prz.rzeszow.pl

Katedra Fizyki prowadzi dydaktykę fizyki na wszystkich wydziałach Uczelni. Programy dydaktyczne też ulegały częstym zmianom i fizyka była prowadzona na wydziałach w różnym wymiarze godzinowym, w różnych formach i na różnych latach. Był np. okres, że na Wydz. Mechanicznym i Lotnictwa nie było wykładu i ćwiczeń z fizyki podstawowej, a dopiero na czwartym i piątym roku występowała fizyka w postaci wykładów specjalistycznych np. akustyka, termografia, optyka czy fizyka jądrowa.

Fizyka prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Fizyka podstawowa w wymienionych formach prowadzona jest na wszystkich wydziałach w zasadzie na dwu pierwszych latach. Przedmioty specjalistyczne prowadzone są przez Katedrę zarówno jako przedmioty obowiązkowe na wyższych latach oraz jako przedmioty do wyboru. W ostatnich latach są to przedmioty:

Katedra Fizyki posiada Laboratorium Fizyczne składające się z następujących pracowni: Katedra przygotowała dwa skrypty do ćwiczeń laboratoryjnych (jeden do pierwszej pracowni fizycznej oraz jeden dla drugiej pracowni). Obydwa skrypty mają wyczerpane nakłady. Obecnie w trakcie przygotowywania są nowe skrypty do ćwiczeń laboratoryjnych. Ukazał się skrypt Fizyka dla kierunków budowlanych wydany przez PWN. W sprzedaży jest skrypt Fizyka dla menadżerów, książka - Człowiek w otoczeniu elektromagnetycznym, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997 r.

W Katedrze wykonywane są prace dyplomowe w zasadzie na wszystkich Wydziałach.. Tematyka prac dotyczy zagadnień związanych z pomiarami wielkości mechanicznych metodami optycznymi, zagadnieniami wdrażania nowych opracowywanych zastosowań zjawisk fizycznych w technice, projektowaniem i budową zestawów pomiarowych do badania zjawisk fizycznych. Rocznie w Katedrze wykonywanych jest około 20 prac magisterskich.

Słowa kluczowe: fizyka ciała stałego, podstawowe eksperymenty w fizyce, fizyka współczesna, niekonwencjonalne źródła energii, ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem.

Keywords: solid state physics, contemproary physics, basic experiments in physics, non-conventional sources of energy, environment protection (against noise and radiation).

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe z następujących dziedzin:

Z tych dziedzin pracownicy Katedry uzyskali stopnie naukowe wykonując prace w Katedrze. Łącznie uzyskano 11 doktoratów i 1 habilitację.

Słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, optyczne, termodynamiczne dielektryczne i akustyczne materiałów organicznych i nieorganicznych

mechanical, optical, thermodynamic, dielectric and acoustics properties of the irganic and inorganic materials

Katedra Fizyki wykonuje szereg prac dla gospodarki narodowej. Pracownicy katedry pracowali nad wykorzystaniem własności optycznych ciekłych kryształów do badań skażeń atmosfery, nad budową przyrządów do bezstykowego pomiaru wielkości mechanicznych, wpływu aminokwasów na własności dielektryczne określonych materiałów, opracowywali metody badania tłuników drgań skrętnych produkowanych przez WSK Rzeszów oraz prowadzili badania i opracowywali projekty obniżenia uciążliwości akustycznej na stanowiskach pracy w wielu zakładach naszego regionu.

Pracownicy katedry brali udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Katedra organizowała konferencje: Kryształy Molekularne, Ciekłe Kryształy, konferencje z zakresu Akustyki itp. Katedra wspólpracuje z wieloma uczelniami zarówno w kraju jak i za granicą. Do najważniejszych zaliczyć należy: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Instytu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Fizyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytet w Halle, w Rzymie, Padwie.

Skład osobowy Katedry Fizyki:

Nauczyciele akademiccy:

Adam Drzymała dr hab. prof nadzw. PRz - Kierownik Katedry, pok. 41,
fizyka jądrowa, akustyka molekularna, e-mail: fajdrzym@prz.rzeszow.pl

Aleksander Szymański prof.zw. dr hab., fiz. organicznego ciała stałego, fizyka stosowana
pok. 4, tel: (017)8541114, e-mail: abszyman@prz.rzeszow.pl

Zbigniew Strugalski prof. zw. dr hab. (umowa zlecenie), fizyka jądrowa, fizyka stosowana, pok. 41,

Andrzej Bąk mgr, asystent, pok. 36,

Agata Błahut mgr, asystent, pok. 40,

Krystyna Chłędowska dr, adiunkt, fizyka fazy skondensowanej pok. 37, e-mail: kch@prz.rzeszow.pl

Jan Domin dr, st. wykładowca, fizyka molekularna, pok. 40,
e-mail: spjanusz@prz.rzeszow.pl

Janina Haładyj-Różak dr, adiunkt, fizyka fazy skondensowanej, pok. 40

Henryk Herba dr, adiunkt, pok. 38, akustyka molekularna

Maria Inglot-Siemaszko dr, st. wykładowca, elektroekologia, pok. 36

Tadeusz Jasiński dr, adiunkt, fizyka ciała stałego, pok. 37, e-mail: jasinski@prz.rzeszow.pl

Stefan Klimczyk dr, adiunkt, pok. 45

Maria Leśniak dr, st. wykładowca, pok. 1,

Jan Mamczur mgr, asystent, pok.1, e-mail: janand@prz.rzeszow.pl

Władysław Proszak dr inż, adiunkt, pok. 38

Roman Sikora dr, adiunkt, fizyka ciała stałego, pok. 37, e-amil: rsikora@prz.rzeszow.pl

Elżbieta Szwajczak dr, adiunkt, fizyka ciekłych kryształów, pok. 1, tel. wewn. 276
e-mail: etsz@prz.rzeszow.pl

Mariusz Trybus mgr inż., asystent, pok. 38

Andrzej Wasilewski mgr inż., asystent, pok. 42, e-mail: optlabwa@prz.rzeszow.pl

Tomasz Więcek dr inż., adiunkt, optyka laserowa, fizyka stosowana,
pok.42, tel. (0-17) 85 41 114, e-mail: ftkwiece@prz.rzeszow.pl

Dariusz Wilk mgr, asystent, pok. 36

Jan Piotrowski dr (umowa zlecenie), pok. 37

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Tadeusz Bujak mgr inż, pok. 32

Marian Cieślak mgr, sp. fizyk, pok. 36, tel. wewn. 1463, e-mail: cieslak@prz.rzeszow pl

Lucyna Michalska inż.,pok. 40

Jan Michalski mgr inż., sp. fizyk, pok. 3, e-mail: yamibap@prz.rzeszow.pl

Emil Pękala , pok. 44

Lidia Wertejuk, pok. 36