TEMATYKA ĆWICZEŃ TERENOWYCH


BUDOWNICTWO

1. Omówienie programu ćwiczeń i warunków zaliczenia. Podział na zespoły pomiarowe. Zapoznanie się z terenem prowadzenia pomiarów, pobranie i sprawdzenie sprzętu geodezyjnego.
2. Niwelacja geometryczna. Założenie osnowy wysokościowej. Pomiar różnic wysokości w ciągach niwelacyjnych. Obliczenie wysokości reperów roboczych - wyrównanie ciągu niwelacyjnego. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
3. Tyczenie i pomiar trasy drogowej. Wyznaczenie punktów wierzchołkowych osi trasy w oparciu o miary obliczone z danych projektowych. Pomiar kątów zwrotu i długości odcinków prostych. Obliczanie miar do tyczenia punktów głównych i pośrednich łuków kołowych. Tyczenie osi trasy metodą biegunową i metodą domiarów prostokątnych, wyznaczenie punktów hektometrowych. Niwelacja osi trasy i przekrojów poprzecznych w nawiązaniu do osnowy wysokościowej. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
4. Tyczenie obiektu budowlanego w oparciu o dane projektowe oraz niwelacja powierzchniowa terenu. Obliczenie miar do tyczenia i przygotowanie szkicu realizacyjnego. Tyczenie lokalizacyjne budowli. Pomiar kontrolny miar i kształtu. Obliczenie objętości robót ziemnych dla projektowanego poziomu wyrównania terenu. Przygotowanie operatu pomiarowego i zaliczenie.
5. Wyznaczenie współrzędnych punktów obiektu metodą przestrzennego wcięcia w przód. Założenie osnowy, pomiar długości boków. Pomiar kątów poziomych i pionowych. Obliczenie współrzędnych punktów obiektu. Obliczenie wybranych cech geometrycznych mierzonego obiektu. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
6. Aktualizacja mapy zasadniczej. Wywiad w terenie, stwierdzenie potrzeby pomiarów, wybór metody założenie osnowy pomiarowej. Wykonanie pomiarów szczegółów metodą biegunową i metodą domiarów prostokątnych. Obliczenie współrzędnych punktów charakterystycznych szczegółów sytuacyjnych. Kartowanie (aktualizacja) mapy. Przygotowanie operatu pomiarowego i zaliczenie.
7. Niwelacja precyzyjna. Pomiar różnicy wysokości w ciągu pomiędzy dwoma reperami (tam i z powrotem), i opracowanie wyników pomiarów.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Omówienie programu ćwiczeń i warunków zaliczenia. Podział na zespoły pomiarowe. Zapoznanie się z terenem prowadzenia pomiarów, pobranie i sprawdzenie sprzętu geodezyjnego.
2. Niwelacja geometryczna. Założenie osnowy wysokościowej. Pomiar różnic wysokości w ciągach niwelacyjnych. Obliczenie wysokości reperów roboczych - wyrównanie ciągu niwelacyjnego. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
3. Tyczenie i pomiar trasy drogowej. Zapoznanie się z danymi projektowymi i przygotowanie szkicu tyczenia. Wyznaczenie punktów wierzchołkowych osi trasy w oparciu o miary obliczone z danych projektowych. Pomiar kątów zwrotu i długości odcinków prostych. Obliczanie miar do tyczenia punktów głównych i pośrednich łuków kołowych. Tyczenie osi trasy metodą biegunową i metodą domiarów prostokątnych, wyznaczenie punktów hektometrowych. Pomiar kontrolny wyznaczenia punktów łuków. Niwelacja osi trasy i w wybranych przekrojach poprzecznych w nawiązaniu do osnowy wysokościowej. Obliczenie wysokości punktów i wykonanie rysunków przekrojów. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
4. Wyznaczenie wskaźników wysokości w oparciu o dane projektowe. Niwelacja geometryczna reperów dla wyznaczenia reperów roboczych. Obliczenie miar do wyznaczenia wskaźników. Lokalizacja wskaźników wysokości na budowli i oznaczenie wskaźnikami. Pomiar kontrolny pozycji wskaźników. Tyczenie warstwicy zalewu w oparciu o założenia projektowe. Obliczenie miar do wyznaczenia wskaźników warstwicy. Kontrola poprawności wskazania warstwicy. Przygotowanie operatu pomiarowego i zaliczenie.
5. Tyczenie punktów osi kolektora kanalizacji w oparciu o dane projektowe. Założenie osnowy, pomiar długości boków. Obliczenie miar do tyczenia i miar kontrolnych. Przygotowanie szkicu tyczenia. Tyczenie punktów osi kolektora. Wykonanie pomiarów wysokościowych dla oznaczenia wskaźników linii o projektowanym pochyleniu. Obliczenie wysokości wskaźników (przesuniętych) i wykonanie szkicu. Przygotowanie sprawozdania (operatu pomiarowego) i zaliczenie.
6. Aktualizacja mapy zasadniczej. Wywiad w terenie, porównanie mapy z terenem i stwierdzenie zmian. Wybór metody założenie osnowy pomiarowej. Wykonanie pomiarów szczegółów metodą biegunową i metodą domiarów prostokątnych. Obliczenie współrzędnych punktów charakterystycznych szczegółów sytuacyjnych. Kartowanie (aktualizacja) mapy. Przygotowanie operatu pomiarowego i zaliczenie.
7. Niwelacja precyzyjna. Zapoznanie się z obsługą niwelatora precyzyjnego. Pomiar różnicy wysokości w ciągu łączącym dwa repery w obu kierunkach. Obliczenie różnicy wysokości i odchyłki.
TERMINY ĆWICZEŃ TERENOWYCH Z GEODEZJI

RZESZÓW

TERMINY ĆWICZEŃ TERENOWYCH Z GEODEZJI

BARYCZKARACŁAWÓWKA