Działalność naukowo-badawcza:

Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej oferuje:

Ekspertyzy:
.: przeglądy szczegółowe oraz specjalne przęseł i podpór obiektów mostowych z oceną ich stanu;
.: analizy przyczyn awarii konstrukcji inżynierskich;
.: oceny nośności istniejących konstrukcji inżynierskich z zaleceniami napraw, remontów i modernizacji;
.: ekspertyzy dotyczące wzmacniania fundamentów na lądzie i w wodzie.

Badania:
.: badania polowe fundamentów i konstrukcji budowlanych (m.in. próbne obciążenia);
.: badania statyczne, dynamiczne i zmęczeniowe elementów konstrukcji;
.: badania laboratoryjne materiałów konstrukcyjnych;
.: pomiary hałasu komunikacyjnego;
.: specjalistyczne badania "in situ" stalowych i betonowych elementów konstrukcji za pomocą unikalnej aparatury badawczej.

Badania konstrukcji mostowych:
.: określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą "PULL-OFF";
.: lokalizacja zbrojenia głównego i strzemion przyrządem "PROFOMETER 3";
.: badanie betonu sklerometrem;
.: określenie grubości elementów stalowych grubościomierzem ultradźwiękowym;
.: określenie grubości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego powłokomierzem ultradźwiękowym;
.: określenie prawdopodobieństwa korozji zbrojenia metodą potencjometryczną urządzeniem GD 2000;
.: badanie ubytków korozyjnych zbrojenia metodą pomiaru prądu korozji przyrządem GECOR 6;
.: laboratoryjne określenie wytrzymałości betonu na próbkach pobranych z konstrukcji wiertnicą mechaniczną;
.: określenie zbrojenia w betonie (ilości prętów, położenie) bez usuwania betonu pachometrem;
.: przeglądy niedostępnych miejsc w budowlach, maszynach, instalacjach, itp. (jak np. kanały kablowe, strefy zakotwień kabli,
 wnętrza elementów o przekrojach skrzynkowych, przewody, cylindry silników) endoskopem technicznym z dokumentacją
 fotograficzną, (dla badania wystarcza pomocniczy otwór średnicy 9mm );
.: szybkie określanie ilości chlorków, azotanów i siarczanów w betonie konstrukcji;
.: wykonanie przeglądu szczegółowego;
.: wykonanie standardowych badań odbiorczych próbnym obciążeniem mostu.

Prace projektowe:
.: ZTE projektów technicznych nowych obiektów mostowych;
.: modernizacji, przebudowy i wzmacniania istniejących obiektów;
.: podpór mostów, w tym przez duże rzeki;
.: posadowień  obiektów  na  słabych podłożach;
.: lekkich konstrukcji oporowych;
.: fundamentów specjalnych budowli;
.: prace projektowe w zakresie przeciwdziałania osuwiskom i spływom;
.: prace projektowe w zakresie wzmacniania posadowień budowli.

Doradztwo:
.: nadzory, konsultacje, opiniowanie projektów, oceny jakości robót inżynierskich, doradztwo techniczne;
.: wdrażanie nowych technologii napraw  betonu oraz metod polepszania odporności betonu na czynniki korozyjne;
.: szkolenie w zakresie problemów technologii budowy i utrzymania mostów.

Sprzęt:

Badanie metodą "PULL-OFF" polega na określeniu, kosztem niewielkiego tylko uszkodzenia konstrukcji, rzeczywistej wytrzymałości betonu na rozciąganie i na tej podstawie jego klasy. Badanie przeprowadza się urządzeniem "DYNA - TESTER". Składa się ono z podstawy zawierającej siłownik hydrauliczny, z trzech podłużnych walcowatych opórek, z cięgna i czujnika pomiaru siły.

Przed badaniem konstrukcję należy odpowiednio przygotować. Wywierca się w betonie pierścieniowy otwór o średnicy 5 cm, do głębokości 4 cm oraz przykleja do wyrywanej części betonu metalowy krążek. Po wyschnięciu kleju urządzenie "DYNA-TESTER" opiera się o badaną konstrukcję, mocuje do niego krążek i siłownikiem hydraulicznym wyrywa się walec betonu. W momencie oderwania odczytuje się na czujniku siłę wyrywającą z konstrukcji walec betonu. Siła ta służy do określenia wytrzymałości betonu na rozciąganie, w której jest uwzględniona wytrzymałość kruszywa i zaprawy oraz współpraca zaprawy z kruszywem grubym. Urządzeniem można mierzyć siłę do 50 kN. Niewielkie powierzchniowe ubytki betonu nie stanowią jego osłabienia i można je łatwo wypełnić. Narzędzia wchodzące w zestaw badawczy to: wiertarka, diamentowe wiertło koronkowe i urządzenie chłodzące wiertło podczas wiercenia. Do badań urządzeniem "DYNA-TESTER" konieczne jest zasilanie prądem zmiennym o napięciu 220 V. W wyposażeniu Zakładu Dróg i Mostów jest przenośny agregat prądotwórczy EG 2500 firmy HONDA, który można zastosować przy badaniu urządzeniem "DYNA-TESTER".

Urządzenie to pozwala dokładnie zlokalizować pręty zbrojeniowe, określać ich kierunki, średnice oraz grubości otuliny betonowej. Składa się z jednostki centralnej, dwóch sond i kabla połączeniowego. Zasilanie stanowią dwie baterie typu R6.

Do lokalizacji prętów zbrojeniowych służy mniejsza sonda. Gdy sonda znajduje się bezpośrednio nad prętem, urządzenie wydaje dźwięk informujący o zlokalizowaniu zbrojenia. Równocześnie na ciekłokrystalicznym ekranie pokazuje się znak zlokalizowania zbrojenia. Po zaznaczeniu kredą na konstrukcji układu prętów zbrojeniowych ustala się ich średnice. Do tego używa się większej sondy. Umieszcza się ją dokładnie nad prętem, wzdłuż jego osi i odczytuje na ekranie średnicę w milimetrach.

Za pomocą mniejszej sondy można także określić otulinę prętów o znanej średnicy. Odpowiedni przełącznik jednostki centralnej ustawia się w położeniu wskazującym średnicę pręta i umieszcza sondę nad osią pręta. Wtedy na ekranie ukazuje się grubość jego otuliny podana w milimetrach. Pachometr "PROFOMETER 3" umożliwia zlokalizowanie zbrojenia o średnicach od 6 do 41 mm. W przypadku otuliny do 50 mm dokładność pomiarów wynosi ±1 mm. Maksymalna otulina, przy której można zlokalizować zbrojenie i zmierzyć jego średnicę wynosi 90 mm. Urządzeniem można posługiwać się w temperaturze powietrza od -5°C do + 50°C. Ciężar urządzenia wraz z sondą wynosi jedynie ok. 2 kg, co pozwala łatwo obsługiwać go przez jedną osobę, nawet w miejscach o ograniczonym dostępie do badanego elementu.

W celu określenia zawartości chlorków, azotanów i siarczanów w betonie można przeprowadzać badania laboratoryjne lub polowe. Badania laboratoryjne powierza się zwykle chemikom. W badaniach polowych stosuje się zestawy upłynnionych odczynników, które nakłada się pędzlami na beton. W zależności od zawartości chlorków, w wyniku reakcji chemicznej wywołanej odczynnikami, beton przybiera rozmaite barwy. Załączone do zestawu odczynników wzorce kolorowe pozwalają oszacować z wystarczającą dokładnością zawartość chlorków. W przypadkach wątpliwych lub tam gdzie jest wymagane bardzo dokładne określenie zawartości chlorków, oddaje się próbki betonu do badań laboratoryjnych. Zwykle do oceny betonu w konstrukcjach mostowych wystarczają badania polowe. Są one znacznie szybsze i tańsze niż badania laboratoryjne.

W celu określenia zawartości jonów chlorkowych, a także innych szkodliwych substancji, mogących powodować korozję betonu (m.in. siarczanów, azotanów), stosujemy zestaw odczynników niemieckiej firmy Woelner-Werke GmbH. Zestaw, którego zawartość mieści się w niewielkiej walizce, pozwala na przeprowadzenie badań polowych bezpośrednio na ocenianej konstrukcji. Po pobraniu i rozdrobnieniu próbki betonu, sporządza się roztwór z użyciem wody destylowanej. Przed wykonaniem badań ilościowych można przeprowadzić analizę jakościową, w wyniku której określa się, czy w badanym betonie występują określone związki chemiczne (badaniem pomocniczym jest także określenie pH roztworu). Analiza jakościowa pozwala w krótkim czasie zbadać większą liczbę próbek, pobranych z różnych miejsc konstrukcji i wybrać te, w których należy dokładnie określić zawartość chlorków w betonie. W badaniu ilościowym roztwór wykonany z rozdrobnionego betonu poddaje się działaniu określonych odczynników. Na podstawie zmiany zabarwienia roztworu i ilości dodawanych odczynników określa się ilościowo zawartość szkodliwej substancji w betonie. Niewielkie wymiary i mały ciężar zestawu oraz prosta metodyka postępowania umożliwiają wykonanie badań betonu bezpośrednio przy obiekcie, do 15 próbek dziennie.

W ramach badań określa się również głębokość skarbonizowania betonu.

Stosowany przez Katedrę Mostów Politechniki Rzeszowskiej endoskop techniczny japońskiej firmy OLYMPUS typ IF8D4-15 umożliwia obserwację, kontrolę i badania stanu technicznego niedostępnych miejsc budowli i urządzeń. Parametry techniczne i konstrukcja endoskopu umożliwiają kontrolę niedostępnych miejsc konstrukcji, np. stref zakotwień, cięgien sprężających, niewidocznych części łożysk, urządzeń dylatacyjnych, wnętrza kanałów telekomunikacyjnych, zamkniętych przekrojów elementów stalowych, itp.

Kontrolę można przeprowadzić np. przez wykonany w tym celu otwór albo szczelinę w konstrukcji o średnicy lub szerokości większej niż 8,4 mm. W otwór jest wprowadzana giętka sonda światłowodowa, zakończona układem optycznym. Przeciwny koniec sondy na zewnątrz otworu jest wyposażony w okular, sekcję sterowania i drugi przewód światłowodowy. Układ światłowodów służy do oświetlania badanego miejsca. Układ optyczny na końcu sondy oświetla badane miejsce i przesyła obraz do okularu. Kontrolowane miejsce obserwuje się w okularze, lub fotografuje nałożonym na niego aparatem. Układem optycznym umieszczonym na końcu sondy można kierować za pomocą pokręteł sterowania, co umożliwia prowadzenie obserwacji dużego obszaru wnętrza badanego elementu.

Endoskop IF8D4-15 można wprowadzić 1,25 m w głąb badanej konstrukcji. Zakres ostrości obrazu wynosi powyżej 8 mm od końca układu optycznego. Powiększenie pola obserwacji zależy od odległości od obiektywu; maksymalnie pole można powiększyć 3-krotnie. Urządzenie może być zasilane (w celu oświetlenia badanego elementu) prądem zmiennym 220 V lub z akumulatora 12 V.

Badania sklerometryczne wykonuje się młotkiem Schmidta typu N lub Digi-Schmidt produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ. Na podstawie badań uzyskuje się wartość tzw. liczby odbicia w oparciu o którą, stosując krzywą regresji, określana jest wytrzymałość betonu na ściskanie. Badania sklerometryczne betonu prowadzone są w poszczególnych elementach (dźwigarach/przęsłach/podporach), w każdym w kilku miejscach pomiarowych. W rezultacie przeliczenia liczby odbicia na podstawie krzywej regresji oszacowuje się wytrzymałości gwarantowane oraz jednorodność betonu elementów obiektu.

Zaleca się łączyć badania sklerometryczne i próbek rdzeniowych na ściskanie w maszynie wytrzymałościowej. Pozwala to w sposób wiarygodny ocenić wytrzymałość i jakość betonu w elementach mostu, w większej liczbie miejsc konstrukcji.

Badanie wykonuje się metodą pomiaru potencjału elektrochemicznego na powierzchni betonu wykorzystując urządzenie GD2000 (produkcji German Instruments – Dania). Metoda umożliwia określanie zagrożenia korozją stali w betonie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów na siatce punktów rozmieszczonych na badanym elemencie otrzymuje się informację o prawdopodobieństwie 10%, 50% i 90% wystąpienia korozji zbrojenia.

Powłokomierz ultradźwiękowy umożliwia pomiar grubości różnego rodzaju powłok antykorozyjnych w zakresie od 0 do 1999 µm z rozdzielczością 1µm.

Grubościomierz ultradźwiękowy umożliwia pomiar grubości stali w zakresie: od 2 do 199.9 mm z rozdzielczością 0.1 mm, od 0.08 do 1.999 mm z rozdzielczością 0.001 mm, nawet przy jednostronnym dostępie do kontrolowanego miejsca.

Przyrząd GECOR 6 (produkcji GEOCISA - Hiszpania) umożliwia oszacowanie ilościowe ubytków korozyjnych zbrojenia w betonie. Zaleca się poprzedzenie pomiaru badaniem metodą potencjometryczną, która pozwala wskazać miejsca zagrożone korozją.

.: wróć     .: góra